แนวการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โดยยึดแนวการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรมโดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เด็กจะได้มีโอกาสฝึกทักษะ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และมือ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเชาวน์ปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสุข มีวินัยในตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างอบอุ่น มีความสุข เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เกิดทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ มีจริยธรรม คุณธรรม สุภาพอ่อนโยน มีความรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย และชื่นชมภูมิปัญญาของคนไทย การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย